top of page
Book and Pen

NK Commercial Law

מדיניות פרטיות תנאי שימוש והצהרת נגישות

תקנון, תנאי שימוש, ומדיניות פרטיות לאתר Nkcommercial.com

כללי:

 1. NK  עורכי דין הינו אתר אינטרנט אינפורמטיבי ללקוחות משרד עורכי הדין NK (להלן: "האתר"). התוכן נוצר, מופעל ומתוחזק על ידי NK Law (להלן: "מפעילי האתר"), באמצעות אתר שכתובתו: https://Nkcommercial.com.

 2. אתר זה מוצע לשימוש בכפוף לתנאי השימוש (להלן גם: "התקנון") המפורטים להלן, אשר מהווים הסכם משפטי מחייב בין החברה לבינך (להלן: "המשתמש"), שכן התקנון יחול על כל שימוש על ידך באתר. קרי, גלישה באתר ו/או שימוש בו או שירותים כלשהם המוצעים באתר, מהווים הסכמתך לקבל ולנהוג לפני תנאי שימוש אלו. על כן, הנך מתבקש לקרוא אותם במלואם ובעיון.

 3. המשתמש מצהיר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כל מי מטעמה בקשר לתוכן המסופק באתר והשימוש בו מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

 4. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונים לשני המינים כאחד.

 5. התוכן המועלה באתר הינו תוכן מקורי, וגלישה באתר מהווה חזקה שלפיה לגולש באתר אסור לעשות בו כל שימוש שאינו אישי. קרי, כל הבעלות בתוכן האתר הוא זכויות קניין הרוחני ורוכשם הבלעדי של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שמפעילי האתר קיבלו רישיון שימוש כדין, ונאסר על משתמש לעשות שימוש בלתי מורשה בתוכן האתר באופן העלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכיו"ב.

תקנון והאתר:

 1. כל התוכן באתר, לרבות כתבות ומאמרים שונים, הינם לצורכי מידע כללי בלבד, ואינם מהווים ואינם מתיימרים או יכולים להוות תחליף לבדיקה ולייעוץ מקצועי קונקרטי, ואין באמור באתר משום ייעוץ מקצועי כלשהו. על כן, אין להסתמך על התוכן שמתפרסם באתר לצורך קבלת החלטות שהן, ולא ישמעו טענות או דרישות כלפי מפעילי האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת אתר זה וכן עליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ מקצועי.

 2. מפעילי האתר רשאים לשנות תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש. כל שימוש באתר, לרבות במידע ו/או בשירותים יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת

 3. מפעילי האתר רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר והתכנים הכלולים בו, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה /או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם

 4. מפעילי האתר עושים ככל הניתן על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר, אך אינם מתחייבים להעניק כל תמיכה באתר, לרבות בדבר תפעולו ו/או השירותים הניתנים באמצעותו, ואף רשאים בכל עת להחליט על סגירת האתר, או לשנות את מהותו, והמשתמש לא יוכל לטעון למול מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל טענה ו/או דרישה בגין היעדר תמיכה או סגירת האתר כאמור.

 5. מפעילי האתר משקיעים ככל האפשר בתוכן המועלה לאתר, ואולם מטבע הדברים התכנים הכלולים באתר זה עלולים לכלול גם אי-דיוקים או שגיאות דפוס, והמשתמש באתר לא יטען למול מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל טענה ו/או דרישה בגין האמור.

 6. במידה ותהיה סתירה או אי התאמה בין התכנים המצויים באתר לבין מידע המתפרסם בפרסומים רשמיים של מפעילי האתר, המידע המופיע בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.

השימוש באתר:

 1. האתר, לרבות התכנים והמידע הכלולים בו, נועד לנוחות המשתמשים ולשימוש פרטי בלבד, ולפיכך אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. למעט לשימושך הפרטי האישי בלבד, אינך רשאי להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם, לאחסן או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ו/או להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, או שירותים שהושגו מהאתר, ללא הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר מראש ובכתב.

 2. הנך מתחייב שלא להשתמש בתוכן ו/או בשירותים באתר למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל שימוש אחר שיכול להתפרש כבלתי חוקי, טורדני, שקרי, עוין, מזיק, מאיים, גס או מעורר התנגדות

 3. בכל שאלה הנוגעת לאתר, לפריטים המופיעים בו או לבירורים אחרים – ניתן לפנות אלינו באמצעות דוא"ל law@nkcommercial.com  ו/או באמצעות דף בעלי התפקידים במהלך שעות הפעילות בימי א'-ה' בשעות 09:00-18:00.

הגבלת אחריות ושיפוי:

 1. מפעילי האתר עושים ככל שביכולתם על מנת להבטיח את שמירת סודיות המידע של הנרשמים באתר. יחד עם זאת, המזמין מודע ומסכים לכך שייתכן שמסיבה שאינה תלויה במפעילי האתר, עלולה להיווצר בעיה בשמירת הסודיות.

 2. המזמין מוסר את פרטיו באחריותו ובהסכמתו המלאה, ומפעילי האתר לא יהיו אחראים בגין כל טענה שתעלה בהקשר זה. השימוש באתר הינו באחריות המלאה של המשתמש.

 3. כל בעיה טכנית הקשורה לרישום לא תהווה עילה לאחריות מטעם האתר.

 4. מפעילי האתר עושים ככל ביכולתם על מנת להימנע מתקלות ולתקנן, יחד עם זאת, אין הם נושאים באחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתם, שיגרם כתוצאה מהסתמכות כלשהי על האתר, על מי מתכניו, על המוצרים שבו ועל כל נושא אחר הקשור בו, בין אם עקב פגמים, חוסר יכולת להשתמש בו, אי התאמת ו/או אי אספקת המידע ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בשימוש באתר ובמוצרים.

 5. לא תהיה כל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו התחייבות כי מידע זה ישמר.

 6. מפעילי האתר רשאים להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 7. ידוע למשתמש כי העתקה/שכפול/עשיית שימוש מסחרי/שאינו אישי בתוכן המובא באתר הינו הפרה של תנאי שימוש אלו אשר עשויים לפצות את בעלת האתר בפיצוי ללא הוכחת נזק בגין העתקת תוכן מקורי.

 8. הפרת תנאי שימוש אלו מאפשרים למפעילי האתר לפנות לקבלת סעד משפטי שיזכה אותה בפיצוי ושיפוי בהתאם למהות ההפרה, הכולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

Cookies - שימוש בעוגיות:

 1. מפעילי האתר עשויים להשתמש בקבצי הטקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ("Cookies")  לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.

 2. חלק מה- Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. נבהיר כי ה- Cookies מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה- Cookies יכולות לשמש את בעלת האתר גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

 3. המידע ב- Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-Cookies  עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

 4. האתר עושה שימוש בעזרי סטטיקיות אשר אוגרים נתונים שאינם אישיים לעניין העדפות המשתמשים. איסוף מידע זה נעשה באופן כללי, אינו אידיבידאלי, לצורך למידה ומחקר והחברה אינה שומרת את פרטי המשתמש באופן אישי.

סמכות שיפוט:

 1. הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר. ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו יחול סעיף 27 להלן.

 2. בכל עניין הקשור במחלוקת בין המשתמש או המזמין באתר לבין בעלת האתר תהיה לבית המשפט בחיפה סמכות שיפוט יחידה ובלעדית.

הצהרת נגישות:

 1. אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים. משרדנו מאמין ופועל למען שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב.

 2. האתר עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), תשע"ג-2013 ובפרט בסעיפים 29-32.

 3. התאמת הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנית באינטרנט ברמת AA.

 4. האתר מספק תמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת.

 5. ככל והמשתמש נתקל בבעיית נגישות באתר, הוא מוזמן ליצור קשר עם החברה במייל: law@nkcommercial.com

 6. הצהרת הנגישות באתר עודכנה לאחרונה בתאריך 10.09.2023 .

 7. משרדנו נוקט את מירב המאמצים ומשקיע משאבים רבים על מנת לספק לכל לקוחותיו שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות שיביאו לכך שאדם בעל מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הלקוחות, באופן עצמאי ושוויוני.

 8. להלן הסדרי הנגישות הקיימים במשרדנו, אשר ממוקמים בשדרות מנחם בגין 114 בתל אביב:

  1. קיימות חניות נכים בחניו הבניין; קיים רצף גישה מהחניה דרך הכניסה ועד למשרדנו (כולל מעליות); קיימים שירותי נכים נגישים. קיימים שלטי זיהוי והכוונה; מותרת כניסה למשרדנו לחיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות.

 9. יש לציין כי אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות משרדנו כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה, כולל אנשים עם מוגבלויות, לקבל את השרות הנגיש ביותר.

 10. אם נתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, נשמח שתעדכן אותנו בכך ואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך פתרון מתאים ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתן.

bottom of page